Integritetspolicy & cookies

Personuppgifter

Vi tar ansvar för alla personuppgifter, som t.ex. namn, adress, e-postadress och org-/personnummer, som du lämnar till oss eller som vi får i samband med att du blir kund hos oss.
All information som lämnas till Hemlängtan behandlas konfidentiellt och är sekretessbelagd.
Dina uppgifter inte kommer att användas utanför vårt företags verksamhetsområde.
Hemlängtan äger dock rätten att lämna uppgifter till statlig myndighet om så efterfrågas enligt svensk lag. Hemlängtan äger också rätt att lämna uppgifter till tredjepart om det behövs i samband med hantering av din order exempelvis fraktbolag, betalleverantör, m.m.

Cookies

Hemlängtan nyttjar så kallade cookies, för att underlätta enskilda användares aktiviteter. Informationen används till att bestyrka inloggning samt automatiskt fylla i olika formulärfält för att underlätta tillgängligheten av tjänster för användaren och dess återbesök till hemlangtan.com

Hemlängtan använder även cookies, för att kunna mäta antalet sidvisningar och besökare för våra interna statistiksystem. Informationen som samlas in är anonym.

En cookie är en textfil som lagras på användarens dator, för att sedan hämtas upp av servern när användaren åter besöker sajten.
Om du inte accepterar användandet av cookies kan du stänga av cookies via din webbläsares (Internet Explorer, Firefox, Chrome m. fl.) säkerhetsinställningar. Det innebär dock att funktionalitet på webbplatsen begränsas.


Policy avseende integritet och marknadsföring (GDPR)

1. Allmänt

Denna policy avseende integritet och marknadsföring (”Integritetspolicy”) beskriver hur F:a Jenny Liske/Hemlängtan, org. nr 780430-7606, Skälebräckeliden 12, 44233 Kungälv, e-mail: info@hemlangtan.com, (”Hemlängtan”, ” vi”) samlar in, använder, lämnar ut och lagrar dina personuppgifter.

1.1 Integritetspolicyn gäller då Hemlängtan tillhandahåller produkter i anslutning till köp, vid skapandet av ett konto hos Hemlängtan samt övrig kontakt med Hemlängtan, såsom besök på webbplats eller mailkorrespondens.

1.2 Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi vill med denna Integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning.

2. Personuppgiftsansvarig

Hemlängtan är personuppgiftsansvarig för Hemlängtan’s behandling av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

3. När behandlar vi dina personuppgifter?

3.1 För att du ska kunna besöka vår webbplats, köpa våra varor eller tjänster eller kontakta oss för information måste vi samla in och behandla personuppgifter om dig.

3.2 Hemlängtan samlar in och behandlar personuppgifter om dig när du genomför ett köp på Hemlängtan’s webbplats, besöker Hemlängtan’s webbplats, skapar ett konto på Hemlängtan eller ett event som Hemlängtan anordnar eller när du på annat sätt har kontakt med Hemlängtan. Informationen som samlas in från dig vid köp krävs för att du ska kunna ingå avtal med Hemlängtan och för att Hemlängtan ska kunna tillhandahålla sina varor, tjänster och erbjudanden.

4. Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?

4.1 För dig som är kund till Hemlängtan

De personuppgifter Hemlängtan samlar in och behandlar om dig i egenskap av kund som genomför köp är:

 • Namn och identifikationsnummer (personnummer, nationellt id eller organisationsnummer)
 • Adress
 • Telefonnummer och e-post
 • Betalningsuppgifter
 • Kundnummer
 • IP-adress, enhetsinformation och information om din användning av Hemlängtans webbplats

5. Varför behandlar vi uppgifter om dig?

5.1 För dig som är kund till Hemlängtan

Hemlängtan behandlar dina personuppgifter för olika ändamål. Huvudsakligen behandlar Hemlängtan dina personuppgifter i syfte att:

 • Fullgöra våra förpliktelser gentemot dig som kund, såsom genomförande av köp, fakturering och tillhandahållande av support;
 • Möjliggöra allmän kundvård och kundservice, som för att besvara frågor och rätta felaktiga uppgifter;
 • Lämna information och rikta marknadsföring, per post, e-post, SMS/MMS samt telefon avseende Hemlängtans varor och tjänster;
 • Hantera kundförhållandet och tillhandahålla våra tjänster;
 • Ge dig relevant information och anpassade erbjudanden i nyhetsbrev samt på webben;
 • Bedöma vilka betalningsmetoder vi kan erbjuda dig, till exempel genom kreditbedömningar;
 • Förhindra bedrägerier och utföra riskhantering; samt
 • Följa tillämplig lagstiftning, till exempel bokföringslagar.

Uppgifterna kan även utgöra underlag för marknads- och kundanalyser, marknadsundersökningar, statistik, affärsuppföljning samt affärs- och metodutveckling relaterat till köp av varor och tjänster.

6. De lagliga grunderna för vår behandling av dina personuppgifter

6.1 Hemlängtan baserar behandlingen av dina personuppgifter på ett antal lagliga grunder. Dessa beskrivs i det här avsnittet.

6.2 Vi behandlar bland annat dina personuppgifter för att kunna fullgöra avtalet med dig som kund, så som för att genomföra köp och för att kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig som Kontoinnehavarare, såsom förenklad administration och orderhistorik. Med stöd av denna lagliga grund behandlar vi även uppgifter dig som Kontoinnehavare, såsom dina inköp, ditt beteende på vår hemsida, din interaktion med Hemlängtan samt ditt intresse av våra erbjudanden och produkter för att kunna fullgöra vårt åtagande att tillhandahålla dig personliga erbjudanden.

6.3 En del av den behandling av personuppgifter som vi utför baserar sig på en så kallad intresseavvägning. Detta gäller exempelvis den behandling vi utför för att kunna skicka erbjudanden till dig om våra varor och tjänster samt för att göra en begränsad segmentering av kunder, t.ex. baserat på totala inköpssummor. Hemlängtan behandlar inte känsliga personuppgifter med stöd av en intresseavvägning och utför ingen behandling som utgör profilering med stöd av en intresseavvägning.

6.4 I vissa fall kan Hemlängtan ha en rättslig förpliktelse att behandla dina personuppgifter. Detta gäller till exempel för den behandling av personuppgifter som vi utför för att kunna uppfylla bokföringslagens krav.

7. Sammanställning av vår personuppgiftsbehandling

ÄndamålRättslig grundKategorier av personuppgifterLagringstid
För att administrera, utveckla och leverera våra varor och tjänster samt tillhandahålla kundservice.Fullföljande av avtal om köp (försäljningsvillkor)* Namn, adress, telefonnummer samt e-post
* Geografisk information
* IP-adress, enhetsinformation, logginformation
Tre år efter att du senast varit aktiv hos Hemlängtan, till exempel genom att handla hos oss eller kontakta vår kundtjänst
För att försäkra oss om att lagkrav efterlevs, såsom bokföringslagenRättslig förpliktelse* Namn, adress, telefonnummer samt e-post
* Geografisk information
* IP-adress, enhetsinformation, logginformation
Så länge vi är skyldiga att lagra uppgifterna enligt tillämplig lag
För att marknadsföra Hemlängtans varor och tjänster genom post, e-post, telefon och SMS/MMSIntresseavvägning* Namn, adress, telefonnummer samt e-post
* Geografisk information
* IP-adress, enhetsinformation, logginformation
Tre år efter att du senast varit aktiv hos Hemlängtan, till exempel genom att handla hos oss eller kontakta vår kundtjänst
För att administrera ditt kontoinnehav, ge dig möjlighet att få individanpassade erbjudanden samt möjliggöra riktad kommunikation via post, e-post, telefon eller SMS/MMSFullföljande av avtal om Hemlängtankonto* Namn, adress, telefonnummer samt e-post
* Geografisk information
* IP-adress, enhetsinformation, logginformation
* Kundnummer
* Information om hur du använder vår webb, om vilka av våra erbjudanden du varit intresserad av, vilka av våra nyhetsbrev du interagerat med och vilka av våra event du anmält dig till
* Uppgifter om dina inköp
* Information om ditt kontoinnehav
Så länge du har ett Hemlängtankonto

8. Profilering

8.1 Hemlängtan kan behandla dina personuppgifter genom profilering. Detta innebär att dina personuppgifter kan analyseras med information om hur du använder vår webb, om vilka av våra varor, tjänster och erbjudanden du varit intresserad av, vilka av våra nyhetsbrev du interagerat med och vilka av våra event du anmält dig till, uppgifter om dina inköp och information om ditt kontoinnehav för att tillhandahålla dig erbjudanden som vi tror passar dig och för att bjuda in dig till event vi tror att du skulle vilja gå på.

8.2 Du kan närsomhelst invända mot behandling av personuppgifter genom profilering. Detta gör du genom att ringa Hemlängtans kundtjänst eller genom att kontakta info@hemlangtan.com. När Hemlängtan har mottagit din anmälan kommer Hemlängtan att upphöra med att behandla dina personuppgifter för detta ändamål.

9. Hur länge sparar vi uppgifter om dig?

9.1 Dina personuppgifter sparas endast så länge som det finns ett behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna Integritetspolicy. Hemlängtan kan komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att följa lagkrav eller för att bevaka Hemlängtans rättsliga intressen, t.ex. om det pågår en juridisk process.

9.2 9.2 Hemlängtan sparar uppgifter om kunder i högst 7 år efter det att kunden senast genomfört ett köp, haft ett avtal eller på annat sätt integrerat med Hemlängtan.

9.3 Hemlängtan sparar uppgifter om Kontoinnehavare så länge Kontoinnehavaren har ett Hemlängtankonto.

10. Vem lämnar vi ut personuppgifter till?

10.1 Hemlängtan kan komma att lämna ut dina uppgifter till tredje part, såsom andra samarbetspartners samt leverantörer av betal-, frakt- och kommunikationstjänster.

10.2 Tredje part som Hemlängtan lämnar ut information till eller på annat sätt tillhandahåller information om en kund eller Kontoinnehavare får endast använda informationen i syfte att sälja och marknadsföra Hemlängtans och Hemlängtans samarbetspartners tjänster och produkter eller i syfte att leverera tjänster med anknytning till Hemlängtans avtal med dig som kund. Om du ansöker om en kredit vid köp av en vara eller tjänst kan dina uppgifter komma att lämnas ut till kreditupplysningsföretag.

10.3 Personuppgifter kan vidare komma att lämnas ut av Hemlängtan om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, för att tillvarata Hemlängtans rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem.

10.4 Hemlängtan kan komma att överföra dina personuppgifter till land utanför EU/EES, om någon av Hemlängtans leverantörer eller samarbetspartners befinner sig där. Om personuppgifter överförs till något land utanför EU/EES, kommer Hemlängtan vidta åtgärder för att se till att personuppgifterna fortsätter vara skyddade och även vidta de åtgärder som krävs för att på lagligt sätt överföra personuppgifter till länder utanför EU/EES.

10.5 Vi kommer inte att sälja dina personuppgifter till tredje part om vi inte har ditt tillstånd till det.

11. Ändring av integritetspolicy

11.1 Hemlängtan har rätt att när som helst ändra Integritetspolicyn. Hemlängtan kommer att med rimlig varsel underrätta dig vid ändringar av Integritetspolicyn. Om du inte godtar ändringarna har du rätt att säga upp avtalet med Hemlängtan innan den ändrade Integritetspolicyn träder ikraft. Du säger upp avtalet genom att kontakta Hemlängtan.

12. Skyddet av dina personuppgifter

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Hemlängtan har därför vidtagit de säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering. Exempelvis sparas alla uppgifter om kunder i en databas som är skyddad genom behörighetsstyrning och brandvägg.

13. Dina rättigheter

13.1 Hemlängtan ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning.

13.2 Hemlängtan kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande.

13.3 Du har rätt att av begära

 1. Tillgång till dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära ett registerutdrag över den behandling som vi genomför avseende dina personuppgifter. Du har även rätt att få en kopia av de personuppgifter som behandlas. Du har rätt att en gång per kalenderår, genom en skriftligt undertecknad ansökan, kostnadsfritt erhålla ett registerutdrag från om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig, ändamålen med behandlingen och till vilka mottagare uppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut. Du har även rätt att i registerutdraget få information om var uppgifterna har hämtats ifrån om personuppgifterna inte har samlats in från dig, förekomsten av automatiserat beslutsfattande (inklusive profilering) samt den förutsedda period under vilken uppgifterna kommer att lagras eller kriterierna som används för att fastställa denna period. Du har vidare rätt att i registerutdraget få information om dina övriga rättigheter som anges i denna punkt.
 2. Rättelse av dina personuppgifter. Vi kommer på din begäran att så snabbt som möjligt rätta de felaktiga eller ofullständiga uppgifter vi behandlar om dig.
 3. Radering av dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära att dina personuppgifter tas bort om de inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in för. Det kan dock finnas lagkrav på att vi inte omedelbart får radera dina personuppgifter i exempelvis bokförings- och skattelagstiftning. Vi kommer då att avsluta den behandling som görs för andra ändamål än att följa lagstiftningen.
 4. Begränsning av behandling. Det innebär att dina personuppgifter markeras så att de endast får behandlas för vissa avgränsade ändamål. Du kan bland annat begära begränsning när du anser att dina uppgifter är felaktiga och du har begärt rättelse enligt punkt 12.3 b). Under tiden uppgifternas korrekthet utreds kommer behandlingen av dem att begränsas.

13.4 Hemlängtan kommer att underrätta varje mottagare till vilken personuppgifterna har lämnats ut enligt punkten 10 ovan om eventuella rättelser eller radering av uppgifter samt begränsning av behandling av uppgifter.

13.5 Du har rätt till dataportabilitet. Det innebär en rätt att under vissa förutsättningar få ut och överföra dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format till en annan personuppgiftsansvarig.

13.6 Du har rätt att invända mot personuppgiftsbehandling som utförs med stöd av en intresseavvägning. Om du invänder mot sådan behandling kommer vi enbart att fortsätta behandlingen om det finns berättigade skäl till behandlingen som väger tyngre än dina intressen.

13.7 Om du inte vill att behandlar dina personuppgifter för direkt marknadsföring har du alltid rätt att invända mot sådan behandling genom att skicka ett mail till info@hemlangtan.com. När har vi mottagit din invändning kommer vi att upphöra med att behandla personuppgifterna för sådant marknadsföringsändamål.

13.8 Du har rätt att inge eventuella klagomål angående behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen.

14. Kontaktinformation

14.1 Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om denna Integritetspolicy, behandlingen av dina personuppgifter eller om du vill begära ett registerutdrag. Vår kontaktinformation hittar du nedan.

Hemlängtan
Skälebräckeliden 12
442 33 Kungälv
0303-719022
info@hemlangtan.com


Säkerhet

Autentisering och kryptering

All datakommunikation sker med Secure Sockets Layer (SSL).

Vi använder krypterad kommunikation i form av 256-bitars SSL-kryptering och 2048-bitars publika nycklar från RSA. All datakommunikation till och från Användarens datorer krypteras med SSL, den mest använda Internetstandarden för krypterad kommunikation.
Vi tillämpar lösenordsskydd i form av att inloggningsförfarandet är helt krypterat, vilket innebär att ingen information skickas som okrypterad text. Användarens lösenord lagras i envägskrypterat format (med ett standardiserat envägschiffer).

Sätt upp dig på väntelistan Vi kommer att meddela dig när varan finns i lager igen om du anger en giltig epost nedan.
Email Vi kommer inte att dela din epost-adress med någon annan.